Projekt „Program aktywizacji społeczno-zawodowej w Świdniku” realizowany jest przez Fundację Heros w ramach Osi 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1 – Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 90 (45K, 45M) osób będących klientami MOPS w Świdniku poprzez udział w kompleksowych działaniach aktywizacji i integracji społecznej i zawodowej klientów pomocy społecznej (obejmującego m. in. opracowanie diagnozy potrzeb z indywidualną ścieżką reintegracji, poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia, staże) realizowanym w trakcie trwania projektu (01.01.2020-31.12.2022) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 14 UP.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

Grupę docelową projektu stanowią:

 • Osoby bierne zawodowo.
 • Osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem ze względu na przesłanki inne niż tylko bezrobocie, wobec których zastosowanie wyłącznie instrumentów i usług rynku pracy jest niewystarczające i istnieje konieczność zastosowania w pierwszej kolejności usług aktywnej integracji o charakterze społecznym.
 • Osoby o niskich kwalifikacjach(do ISCED 3 włącznie).
 • Osoby z niepełnosprawnościami (w tym z zaburzeniami psychicznymi).
 • Osoby bez doświadczenia zawodowego.
 • Osoby bezdomne.

Oferujemy następujące formy wsparcia:

 • Identyfikacja potrzeb wraz z opracowaniem ścieżki reintegracji.
 • Praca socjalna – kontrakty socjalne.
 • Indywidualne doradztwo psychologiczne.
 • Indywidualne poradnictwo prawne.
 • Indywidualne doradztwo zawodowe.
 • Trening kompetencji psychospołecznych.
 • Szkolenia zwiększające kompetencje i kwalifikacje zawodowe.
 • Staże zawodowe.
 • Pośrednictwo pracy i wsparcie trenera pracy.

Uczestnicy/czki Projektu otrzymają:

 • stypendium szkoleniowe,
 • stypendium stażowe,
 • poczęstunek/catering podczas zajęć grupowych i szkoleń,
 • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
 • materiały szkoleniowe,
 • wsparcie doradcy zawodowego, psychologa, prawnika, pośrednika pracy i trenera pracy.

Wartość projektu: 2 070 715,44 zł

Kwota dofinansowania: 1 760 045,44 zł

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu:

ul. Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin

tel. 570 122 110

e-mail: fundacja@fundacjaheros.org

www: www.mapadotacji.gov.pl

Chęć wzięcia udziału w projekcie zgłaszać można również pod adresem:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku:

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12, 21-040 Świdnik

tel. 81 468 69 00

e-mail: opsswidnik@poczta.onet.pl

Wykorzystaj swoją szansę, zgłoś się już dziś!